LIGJ Nr.7764, datë 2.11.1993 - PËR INVESTIMET E HUAJA

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 "Për dispozitat kryesore kushtetuese", me propozimin e Këshillit të Ministrave,
KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI: