strict warning: Only variables should be passed by reference in /mnt/target02/344557/353664/www.ligjet.com/web/content/modules/book/book.module on line 559.

LIGJ Nr.8493, datë 27.5.1999 - PËR RATIFIKIMIN E “MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS TË SHQIPËRISË DHE BASHKIMIT EKONOMIK BELGO-LUKSEMBURGAS PËR NXITJEN DHE MBROJTJEN E NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE”

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës dhe të ligjit nr.8371, datë 9.7.1998 “Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare”, me propozimin e Këshillit të Ministrave

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

  • Neni 1
  • Ratifikohet “Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe Bashkimit Ekonomik Belgo-Luksemburgas për nxitjen dhe mbrojtjen e ndërsjellë të investimeve”.

  • Neni 2
  • Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
    Shpallur me dekretin nr.2391, datë 7.6.1999 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep Meidani