Neni 4 - Funksionet e QKR-së

QKR-ja ka këto funksione:

a) mban regjistrin tregtar;
b) kryen regjistrimet në regjistrin tregtar, në përputhje me dispozitat e këtij ligji;
c) kryen regjistrimin e subjekteve, të përcaktuara në këtë ligj, për qëllim të regjistrimit fiskal, të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, si dhe inspektimit të marrëdhënieve të punës;
ç) lëshon certifikata, ekstrakte të regjistrimeve dhe kopje të vërtetuara të akteve, të depozituara sipas përcaktimit të këtij ligji;
d) publikon të dhënat e regjistrit të mbajtur, si dhe siguron aksesin e lirë të publikut në to;
dh) pranon kërkesat për licenca, leje dhe autorizime administrative, sipas parashikimeve të këtij ligji dhe ia dorëzon ato aplikantit pas miratimit nga organet përkatëse;
e) informon dhe këshillon për procedurat e regjistrimit dhe të licencimit.