Neni 7 - Numri i punonjësve dhe struktura

1. Numri i punonjësve të QKR-së miratohet nga Këshilli i Ministrave si zë më vete, në përputhje me ligjin për Buxhetin vjetor të Shtetit.
2. Struktura dhe organika e QKR-së miratohen nga Kryeministri, me propozimin e ministrit, në përputhje me legjislacionin në fuqi.