MARRËVESHJE MIDIS QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BASHKIMIT EKONOMIK BELGO—LUKSEMBURGAS, PËR NXITJEN DHE MBROJTJEN E NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

Qeveria e Republikës së Shqipërisë, nga njëra anë dhe Qeveria e Mbretërisë së Belgjikës, duke vepruar në emër të saj si dhe në emër të Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut, për shkak të marrëveshjeve ekzistuese, Qeveria Ëallone, Qeveria Flander dhe Qeveria e Rajonit të Kryeqytetit-Bruksel, nga ana tjetër, që këtej e më poshtë të referuara si “palë kontraktuese”, Duke dëshiruar të intensifikojnë bashkëpunimin e tyre ekonomik për një përfitim të përbashkët me afate të gjata, Duke paSur si objektiv të tyre të krijojnë kushte të favorshme për investimet e shtetasve të njërës palë kontraktuese në territorin e palës tjetër kontraktuese, Duke njohur që nxitja dhe mbrojtja e investimeve e bazuar në Marrëveshjen aktuale do të stimulojë iniciativen në këtë fushë, Kanë rënë dakord si më poshtë: