KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE

LIGJ Nr.8485, datë 12.5.1999

Në mbështetje të neneve 81 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Këshillit të Ministrave,

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI: