Neni 40 - Efektet e deklarimit të skualifikimit

1. Menjëherë pas deklarimit të skualifikimit, zyrtari në fjalë zëvendësohet nga zëvendësi i tij ligjor, përveç rasteve kur eprori e merr këtë çështje nën autoritetin e tij.

2. Në rastet e një organi kolegjial, organi do të funksionojë, si i tillë por pa pjesëmarrjen e anëtarit që është skualifikuar.