KREU III - NJOFTIMET DHE AFATET KOHORE PËR BËRJEN E TYRE