Neni 150 - Shqyrtimi gjyqësor dhe administrativ i akteve me natyrë diskreciale

Me kërkesën e palëve të interesuara, çdo akt administrativ me natyrë diskreciale mund të bëhet objekt i shqyrtimit gjyqësor ose administrativ.