KREU I - Përbërja e gjykatës

 • Neni 35
 • (Ndryshuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 6;
  ndryshuar shkronja “a” dhe “b” me ligjin nr.10 052, datë 29.12.2008, neni 2)

  Gjykata e shkallës së parë gjykon me trup gjykues të përbërë nga një gjyqtar ose tre gjyqtarë.
  Me trup gjykues të përbërë nga tre gjyqtarë gjykohen këto çështje:
  a) Paditë me vlerë më shumë se 20 milionë lekë vetëm nëse një nga palët e kërkon në seancë përgatitore, sipas nenit 158/a të këtij Kodi.
  b) Paditë për kundërshtimin e akteve administrative me vlerë më shumë se 20 milionë lekë vetëm nëse një nga palët e kërkon në seancë përgatitore, sipas nenit 158/a të këtij Kodi.
  c) Paditë për shpalljen e zhdukjes ose të vdekjes së personit.
  ç) Paditë për heqjen ose kufizimin e zotësisë për të vepruar të personave.
  Çështjet e tjera gjykohen nga një gjyqtar i vetëm.
  Gjykata e apelit gjykon me trup gjykues të përbërë nga tre gjyqtarë.
  Gjykata e Lartë gjykon në kolegje me trup gjykues të përbërë nga 5 gjyqtarë dhe në kolegje të bashkuara me pjesëmarrjen e të gjithë gjyqtarëve.