Neni 145

Afatet për kryerjen e veprimeve procedurale caktohen nga ligji dhe kur ky e lejon edhe nga gjykata.
Afatet mund të jenë edhe prekluzive kur ligji e parashikon shprehimisht.