KREU I - Hartimi, paraqitja në gjykatë, njoftimi i padisë dhe veprimet përgatitore

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 35)