Neni 171 - Veprimet e pajtimit - (shfuqizuar)

(Shfuqizuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 43)