KREU I - Dispozita të përgjithshme

 • Neni 320
 • Në përbërje të gjykatave të shkallës së parë krijohen seksione të veçanta për gjykimin e:
  a)mosmarrëveshjeve administrative;
  b)mosmarrëveshjeve tregtare;
  c)mosmarrëveshjeve që lidhen me të miturit dhe familjen.

 • Neni 321
 • Presidenti i Republikës me propozimin e Ministrit të Drejtësisë cakton gjykatat në të cilat do të krijohen këto seksione, si dhe zonat ku do të shtrijnë kompetencat ato, mbi bazën e bashkimit të kompetencave tokësore të një apo disa gjykatave të rretheve.
  Ministri i Drejtësisë cakton numrin e gjyqtarëve për çdo seksion dhe kujdeset për kualifikimin e tyre sipas seksionit përkatës.

 • Neni 322
 • (Ndryshuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 126)

  Kur është në interesin e një ndarje të drejtë të punës, kryetari i gjykatës së shkallës së parë ose zëvendësi i tij, në periudha të caktuara, mund të ngarkojë gjyqtarët e caktuar në seksione edhe me gjykimin e çështjeve të një natyre tjetër, që nuk janë të kompetencës së seksioneve të ngritura në këtë gjykatë.

 • Neni 323
 • Dispozitat e pjesës së parë dhe të dytë të këtij Kodi janë të zbatueshme për të gjitha gjykimet e posaçme, përveç kur parashikohet ndryshe në këtë titull dhe në titullin IV të kësaj pjese.