Neni 483 - Shqyrtimi gjyqësor

paragrafi III, shtuar paragrafi i fundit me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 92)

Në seancë gjyqësore relatori paraqet faktet që kanë rëndësi për marrjen e vendimit, përmbajtjen e vendimit të ankimuar dhe shkaqet e rekursit dhe të kundërrekursit.
Pas relatimit kryetari fton avokatët e palëve të paraqesin mbrojtjen e tyre.
Nuk lejohet replika, por avokatët e palëve mund që në të njëjtën seancë t’i paraqesin gjykatës mendimet e tyre, shkurtimisht, me shkrim.
Procesverbali i seancës gjyqësore mbahet nga sekretari gjyqësor.