Neni 36 - Ndalimi i përdorimit si dëshmi i deklarimeve të të pandehurit