Neni 240 - Llojet e masave ndaluese

1. Masat ndaluese janë:
a) pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik;
b) ndalimi i përkohshëm i ushtrimit të veprimtarive të caktuara profesionale ose afariste.