A. Ndalimi i konkurrencës pas përfundimit të marrëdhënieve të punës