KREU VII - DETYRIME TË PËRGJITHSHME TË PUNËDHËNËSIT