Neni 161 - Fusha e zbatimit

1. Kontrata kolektive përcakton fushën territoriale dhe profesionale të zbatimit të saj.

2. Kontrata kolektive lidhet në nivel ndërmarrjeje ose dege, sipas marrëveshjes së palëve kontraktuese.