TITULLI I - SENDET

 • Neni 141 - Kuptimi juridik i sendit
 • Send është çdo gjë që mund të përbëjë objekt pronësie ose i të drejtës tjetër reale.

 • Neni 144 - Regjistrimi i sendeve
 • Sendet e paluajtshme dhe të drejtat reale mbi to regjistrohen në regjistrat e pasurive të paluajtshme.
  Regjistrohen edhe ato sende të luajtshme, për të cilat kërkohet shprehimisht nga ligji.

 • Neni 145 - Frutat e sendit
 • Frutat natyrore të një sendi janë produktet që nxirren prej tij.
  Derisa nuk janë ndarë nga sendi, ato janë pjesë përbërëse e tij.
  Frutat civile nxirren nga sendet si rrjedhojë e gëzimit të të drejtave që kanë personat mbi to.
  Frutat civile fitohen në bazë të kohëzgjatjes së të drejtave dhe kur këto janë bërë të kërkueshme.

 • Neni 146 - Pjesët përbërëse të sendit
 • Është pjesë përbërëse e një sendi çdo gjë që është bashkuar me të dhe nuk mund të ndahet prej tij pa iu shkaktuar një dëm thelbësor.