B. Bashkëpronësia midis anëtarëve të familjes bujqësore