Neni 88/b - Plagosje e rëndë me kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme

(Shtuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 13)

Plagosja e rëndë, e kryer me kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme, dënohet me burgim gjer në tre vjet.