Neni 159 - Shkatërrimi i rrjetit të ujësjellësit

(Ndryshuar me ligjin nr.10 023, datë 27.11.2008, neni 17)

Lidhja, si dhe çdo ndërhyrje tjetër e bërë pa leje në rrjetin e ujësjellësit, për marrjen e ujit të pijshëm, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy vjet.
Shkatërrimi me dashje i rrjetit të ujësjellësit dënohet me burgim deri në pesë vjet.