Neni 5

Republika e Shqipërisë zbaton të drejtën ndërkombëtare të detyrueshme për të.