Neni 20 - Detyrimi i dhënies së informacionit gjatë hapjes së procedurës së falimentimit

Kur seksioni tregtar i gjykatës së rrethit vendos për hapjen e procedurës së falimentimit, debitori duhet t’i paraqesë kësaj gjykate të gjitha të dhënat e nevojshme, duke përmbushur detyrimet e parashikuara në nenin 15 pikat 1 dhe 2, si dhe në nenet 81, 82 dhe 85 të këtij ligji.