Neni 151 - Lista e shpërndarjes

Para çdo shpërndarjeje, administratori i falimentimit harton një listë të pretendimeve që përfitojnë nga shpërndarja. Lista depozitohet pranë regjistrit të gjykatës për t’u inspektuar nga palët.
Administratori i falimentimit shpall publikisht shumën e përgjithshme të pretendimeve dhe shumën e disponueshme për shpërndarje në masën e falimentimit.