Neni 96 - Pagesa nga kontrata e shërbimit

1. Në rast se para fillimit të procedurës së falimentimit debitori ka transferuar ose ka hequr dorë nga pretendimi për pagesa në favor të tij, në bazë të një kontrate shërbimi ose në rast se këto pagesa të ardhshme i kanë kaluar me rrugë ekzekutimi, ky veprim është i vlefshëm vetëm për pagesat, që debitori duhej të përfitonte për muajin e hapjes së procedurës.

2. Në rast se procedura e falimentimit është hapur pas ditës së pesëmbëdhjetë të muajit, veprimi i mësipërm mbulon edhe muajin pasardhës.