Neni 19 - Emërimi i ekspertit kontabël të parë të autorizuar

Ekspert i (të) parë kontabël i (të) autorizuar emërohet(n):
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________