TITULLI I - DISPOZITA TË PËRGJITHSHME DHE THEMELIMI