TITULLI III - MARRËDHËNIET LIGJORE NDËRMJET SHOQËRISË DHE AKSIONARËVE