Neni 42

Para se të hyjë në funksion çdo ekspert kontabël i autorizuar duhet të bëjë betimin përpara komisionit të disiplinës.
Betimi bëhet me shkrim sipas formulës “Betohem se do të ushtroj profesionin tim me ndërgjegje dhe bindje, se do të respektoj dhe do të kërkoj të respektohen ligjet në të gjitha punimet e mija.